Kontrollansvarig

Plan - och bygglagen ( 2010:900 ), PBL, föreskriver att byggherren skall se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd utförs i enlighet med gällande krav. Enligt 10 Kap 9§ i PBL skall utses en eller flera kontrollansvariga för att utföra den kontroll och att dessa åtgärder utförs och uppfyller kraven i i PBL, 8 kap. 

 

Som kontrollansvarig kommer vi hjälpa er med att:
  • Upprätta en objektspecifik kontrollplan
  • Se till att kontrollplanen följs
  • Närvara vid byggsamråd med byggnadsnämnden
  • Närvara vid byggnadsinspektörers byggplatsbesök
  • Närvara vid slutsamråd
  • Utföra dokumenterade byggplatsbesök
  • Granska entreprenörers egenkontroller
  • Avge ett utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked
  • Vi fungerar också som bollplank om och när frågor uppstår under byggtiden

Tag kontakt med oss så kan vi diskutera erat projekt och vilket upplägg som vore lämpligt.
Därefter återkopplar vi med prisuppgifter för vårat åtagande.


ODAB Bygg AB | Tortuna Lunby 2 | 725 96 Västerås
info@odab.se